Bạn và thơ

Bài viết Tác giả
01 – Thơ vui tặng bạn sáu mươi Đặng Chấn
02 – Cùng nhóm máu Đặng Chấn và Đặng Hấn
03 – Chú Tô Đặng Hấn
04 – Cụng ly với Thành Vinh Đặng Hấn
05 – Ta về mừng khánh thành cầu… Đặng Hấn
06 – Mời bạn uống rượu Đặng Hấn
07 – Hồn thơ Bác nhóm Đặng Hấn
08 – Thơ tặng cháu Hấn Đặng Phi Anh
09 – Vịnh Đặng Hy Đào Tô
10 – Lão Hấn quá cừ Hà Văn Thùy
11 – Đọc “Búp trên cành” Hoài Anh
12 – Thơ vui tặng bạn Kim Chuông
13 – Bình thơ: Ghen Lê Minh Quốc
14 – Cùng hội cùng thuyền Lê Quốc Hán
15 – Nhặt Lê Quốc Hán
16 – Đến với bài thơ hay
(trích lời bình bài thơ “Từ phòng máy tính”)
Nguyễn Bùi Vợi
17 – Tặng anh Hấn Nguyễn Thị Minh
18 – Hương đất Nguyễn Văn Thục
19 – Mừng nhà thơ Đặng Hấn vào tuổi “cổ lai hy” Nguyễn Vũ Tiềm
20 – Một bài thơ hay viết về người vợ
(lời bình bài thơ “Em tôi”)
Phan Sinh Viên
21 – Gửi Đặng Hấn Thạch Quỳ
22 – Đôi cánh chữ Thanh Tùng
23 – Một trang lịch đầu hè Thy Ngọc
24 – Tặng Đặng Hấn, mừng nhà mới Thy Ngọc
25 – Gửi bác Đặng Hấn Trần Mạnh Hảo
26 – Đặng Hấn và “Hoa ngẫu nhiên”
(tựa cho tập “Hoa Ngẫu Nhiên”)
Vương Trọng
27 – Thơ của một thầy giáo toán Vương Trọng
28 – Các nhà văn nói về thơ thiếu nhi của Đặng Hấn
» Nhà thơ Cao Xuân Sơn
» Nhà thơ Chế Lan Viên
» Nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy
» Nhà thơ Đoàn Vị Thượng
» Nhà văn Hà Văn Thùy
» Nhà thơ Hoài Anh
» Nhà thơ Kim Chuông
» Nhà thơ Lê Quốc Hán
» Nhà văn Ma Văn Kháng
» Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi
» Nhà thơ Nguyễn Thái Vận
» Nhà thơ Nguyễn Văn Toại
» Nhà thơ Phạm Hổ
» Nhà văn Phan Sinh Viên (1)
» Nhà văn Phan Sinh Viên (2)
» Nhà thơ Thanh Tùng
» Nhà thơ Trần Đăng Khoa
» Nhà thơ Trần Mạnh Hảo
» Nhà thơ Trần Nhật Thu
» Nhà thơ Trần Nhuận Minh
» Nhà thơ Trần Thanh Địch
» Nhà thơ Vương Trọng

» Xem tất cả tại đây…